گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو پذیرش می نماید. گروه فیزیوتراپی بر آن است با بکارگیری اعضاء هیأت علمی مجرب و بهره گیری از بخش های فیزیوتراپی و مراکز تحقیقاتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانش آموختگانی را تربیت کند که توان و مهارت لازم برای مرتفع ساختن نیاز های بالینی، آموزشی و پژوهشی جامعه را دارا باشند. ما پیوسته با بررسی و ارزیابی عملکرد گروه در ابعاد و عرصه های مختلف و برطرف نمودن کاستی ها درصدد ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ارائه شده هستیم.